English

Board Member

Japanese

President Journals Past President Board Member Annual Meeting Contact us Information

NO.   Name
1 President Hidenori Matsuo
2 Vice President Kyoichi Nomura
3 Ken Yamaji
4 General Secretary Michio Mineshima
5 Board member Takaya Abe
6 Shigaku Ikeda
7 Noritomo Itami
8 Takafumi Ito
9 Yoshihiro Endo
10 Shigeto Oda
11 Motoyoshi Sato
12 Mariko Shiba
13 Motoshi Hattori
14 Hiromichi Yamada
15 Takashi Wada
16 Yasunori Ueda
17 Takao Matsugane
18 Inspector Susumu Omokawa
19 Eriko Kinugasa
20 Adviser Tadao Akizawa
21 Hiroshi Tsuda
22 Motoki Yonekawa